Pracovný zošit Veselé rátanie, matematické predstavy pre 4-5 ročné deti

0

Pracovný zošit Veselé rátanie, matematické predstavy 2/3 2017

Pracovný zošit Veselé rátanie, matematické predstavy pre 4-5 ročné detiCieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami.

Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne:
– Komunikačné kompetencie
– Matematické kompetencie
– Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

Tu môzete objednať pracovné zošity v e-shope

V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia.

Edukačný pracovný zošit: Prvé počty je určený pre 4-5 ročné deti. Úlohy a aktivity sú hravého charakteru.

Dospelý sa snaží, aby:
– dieťa získalo nové poznatky pomocou riešenia úloh
– vedie dieťa k aktivite a komunikačným situáciam
– uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov
– dieťa dostáva možnosť sledovať, spoznávať a skúšať

Edukačný pracovný zošit je rozpracovaný do týchto podoblastí:
– Čísla a vzťahy
– Geometria a meranie
– Logika

Čísla a vzťahy – týka sa predovšetkým počtu v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.

Geometria a meranie – rozvíja orientáciu v priestore a v rovine. Dieťa sa v nej zoznamuje s najjed- noduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.

Logika – je malým úvodom do logiky, kde sa dieťa stretáva s jednoduchými úlohami na rozmýšľanie.

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťa najskôr motivujte, prečítajte úlohu na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
– Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
– Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Podľa potreby poskytnite dieťaťu pomoc a oporu.
– Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
– Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.

V pracovnom zošite si deti hravou formou rozvíjajú a precvičujú pamäť a predstavivosť. Zoznamujú sa s priestorovými vzťahmi, geometrickými tvarmi a počtom od 1 do 4.

Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv:
– rozvíja presné myslenie dieťaťa
– učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi
Dieťa precvičuje:
– Čísla a vzťahy – počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom
– Geometria a meranie – orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary
– Logika – jednoduché úlohy na rozmýšľanie

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 24 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN: 9788089260706

Chcete viac informácii o pracovných zošitoch? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.