24. Edícia pracovných zošitov pre materské školy 2022 / 2023

0
Tu môzete objednať pracovné zošity v e-shope edukacnehracky.sk Tu môzete objednať pracovné zošity v e-shope predskolak.sk

Pracovné zošity pre 4 – 5 ročné deti

Čarovná pastelka, pracovný zošit pre 4 – 5 ročné deti 1/3

Čarovná pastelka, pracovný zošit pre 4 – 5 ročné deti 1/3Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si dieťa osvojuje jednoduché grafomotorické prvky a zároveň dieťa motivuje k písanej kultúre reči. Edukačný pracovný zošit je zostavený tak, aby dieťa motivoval, vzbudil u neho záujem o hru. Podnecoval ho v pokusoch, omyloch a úspechoch. Dospelý je pre dieťa vzor, ktorý poskytne oporu a pomoc.

Prostredníctvom edukačného zošita si dieťa precvičuje:
– Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky
– Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťa dodržuje správny sed a sklon pri písaní.
– Využíva koordináciu zraku a ruky.
– Kreslí uvoľnenou rukou plynulo a smelo.
– Znázorňuje grafické pohyby vychádzajúce z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie).
– Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa. Nešetrite pochvalou a povzbudením.

Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať základné prvky písania a ich spájanie. Dieťa prejde postupne od bodu k čiarke, kruhu, slučke. Prípravné cvičenia podporujú rôzne oblasti detského vývoja, ktoré sú dôležité pre pozitívny vývoj písania.

Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností:
– rozvíja jemnú motoriku
– motivuje k písanej kultúre jazyka

Dieťa precvičuje:
– Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, slučky
– Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 24 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788082210128

Čarovné rátanie, pracovný zošit pre 4 – 5 ročné deti 2/3

Čarovné rátanie, pracovný zošit pre 4 – 5 ročné deti 2/3Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne: komunikačné kompetencie a matematické kompetencie. Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť.

V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia. Edukačný pracovný zošit – prvé počty je určený pre 4-5 ročné deti. Úlohy a aktivity sú hravého charakteru.

Dospelý sa snaží, aby:
– dieťa získalo nové poznatky pomocou riešenia úloh
– vedie dieťa k aktivite a komunikačným situáciam
– uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov
– dieťa dostáva možnosť sledovať, spoznávať a skúšať

Edukačný pracovný zošit je rozpracovaný do týchto podoblastí:
Čísla a vzťahy – týka sa predovšetkým počtu v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.
Geometria a meranie – rozvíja orientáciu v priestore a v rovine. Dieťa sa v nej zoznamuje s najjed- noduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.
Logika – je malým úvodom do logiky, kde sa dieťa stretáva s jednoduchými úlohami na rozmýšľanie.

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťa najskôr motivujte, prečítajte úlohu na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
– Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
– Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Podľa potreby poskytnite dieťaťu pomoc a oporu.
– Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
– Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.

Pracovné zošity slúžia deťom nech hravou formou rozvíjajú a precvičujú pamäť a predstavivosť. Zoznamujú sa s priestorovými vzťahmi, geometrickými tvarmi a počtom od 1 do 4.

Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv:
– rozvíja presné myslenie dieťaťa
– učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi
Dieťa precvičuje:
– Čísla a vzťahy – počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom
– Geometria a meranie – orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary
– Logika – jednoduché úlohy na rozmýšľanie

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 24 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788082210135

Čarovné objavy, pracovný zošit pre 4 – 5 ročné deti 3/3

Čarovné objavy, pracovný zošit pre 4 – 5 ročné deti 3/3

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa, a to hlavne vzdelávacie spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať vďaka:
– Pozorovaniu – získavanie nových informácií
– Kategorizovaniu – priraďovanie, triedenie
– Empirickej komunikácii – vyjadriť argumentáciu vlastnou skúsenosťou

Cieľom edukačného zošita z pedagogického vydavateľstva Maquita je, aby dieťa získalo skúsenosti, malo možnosť vyjadriť svoju predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciach. Je zostavený tak, aby u dieťaťa vzbudil záujem o činnosť a podnecoval ho k prirodzenému bádaniu, skúmaniu, pokusom a omylom alebo k jednoduchým porovnaniam. Dospelý je pre dieťa vzor zvedavej a bádajúcej osoby, ktorá kladie otázky, ale zároveň na ne hľadá odpovede.

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťaťu najskôr prečítajte všetky úlohy na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
– Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a do-kresľuje alebo kategorizuje.
– Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
– Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
– Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.
– Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa.

Pracovné zošity obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života:
Dieťa sa tak učí efektívnejšie, pretože môže porovnávať svoje zážtky. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja vizuálne vnímanie a slovnú zásobu, samostatnosť, predstavivosť, logické myslenie a grafomotorické zručnosti.

Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie všeobecného poznania:
– rozvíja pozorovanie, triedenie a priraďovanie
– cieľom je vyjadriť skúsenosť dieťaťa a predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách
– vzbudzuje záujem k bádaniu, pokusom a jednoduchým porovnaniam

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 24 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788082210142

Pracovné zošity pre predškolákov

Pracovné zošity pre 5 – 6 ročné deti

Začínam písať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 1/4

Začínam písať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 1/4

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si dieťa osvojuje jednoduché grafomotorické prvky a zároveň dieťa motivuje k písanej kultúre reči. Napomáha dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie. Edukačný pracovný zošit je zostavený tak, aby dieťa motivoval, vzbudil u neho záujem o hru. Podnecoval ho v pokusoch, omyloch a úspechoch. Dospelý je pre dieťa vzor, ktorý poskytne oporu a pomoc.

Prostredníctvom edukačného zošita si dieťa precvičuje:
– Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky
– Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťa dodržuje správny sed a sklon pri písaní.
– Využíva koordináciu zraku a ruky.
– Kreslí uvoľnenou rukou plynulo a smelo.
– Znázorňuje grafické pohyby vychádzajúce z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie).
– Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa. Nešetrite pochvalou a povzbudením.

Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať základné prvky písania a ich spájanie. Dieťa prejde postupne od bodu k čiarke, kruhu, slučke. Dôležitým pracovným prvkom je vyfarbovanie pracovného listu, kde dieťa rozvíja hrubú a jemnú grafomotoriku a estetické vnímanie. Prípravné cvičenia podporujú rôzne oblasti detského vývoja, ktoré sú dôležité pre pozitívny vývoj písania.

Pracovný zošit je určený 5 – 6 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností:
– rozvíja jemnú motoriku
– motivuje k písanej kultúre reči
Dieťa precvičuje:
– Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky
– Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička
– dieťa si osvojuje jednoduché grafomotorické prvky

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 32 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788082210159

Začínam počítať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 2/4

Začínam počítať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 2/4

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne: komunikačné kompetencie a matematické kompetencie. Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť.

V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia.

Dospelý sa snaží, aby:
– dieťa získalo nové poznatky pomocou riešenia úloh
– vedie dieťa k aktivite a komunikačným situáciám
– uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov
– dieťa dostáva možnosť sledovať, spoznávať a skúšať

Edukačný pracovný zošit je rozpracovaný do týchto podoblastí:
Čísla a vzťahy – sa týka predovšetkým počtu v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.
Geometria a meranie – rozvíja orientáciu v priestore a v rovine. Dieťa sa v nej zoznamuje s najjed- noduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.
Logika – je malým úvodom do logiky, kde sa dieťa stretáva s jednoduchými úlohami na rozmýšľanie.

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťa najskôr motivujte, prečítajte úlohu na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
– Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
– Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Podľa potreby poskytnite dieťaťu pomoc a oporu.
– Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
– Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.

Zošit je ilustrovaný jednoduchými kresbami. Pri ich vymaľovávaní si dieťa nenásilnou formou precvičí základné matematické vedomosti, ako aj grafomotorické zručnosti. Pracovný zošit napomôže pripraviť dieťa na vstup do 1. ročníka základnej školy.

Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv:
– rozvíja základy algoritmického myslenia
– učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi
Dieťa precvičuje:
– Čísla a vzťahy – počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom
– Geometria a meranie – orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary
– Logika – jednoduché úlohy na rozmýšľanie

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 32 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788082210166

Začínam poznávať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 3/4

Začínam poznávať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 3/4

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce. Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovné zošity sú zostavené tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú zvedavosť.

Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa, a to hlavne vzdelávacie spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať vďaka:
– Pozorovaniu – získavanie nových informácií
– Kategorizovaniu – priraďovanie, triedenie
– Empirickej komunikácii – vyjadriť argumentáciu vlastnou skúsenosťou

Cieľom edukačného zošita je, aby dieťa získalo skúsenosti, malo možnosť vyjadriť svoju predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciach. Je zostavený tak, aby u dieťaťa vzbudil záujem o činnosť a podnecoval ho k prirodzenému bádaniu, skúmaniu, pokusom a omylom alebo k jednoduchým porovnaniam. Dospelý je pre dieťa vzor zvedavej a bádajúcej osoby, ktorá kladie otázky, ale zároveň na ne hľadá odpovede.

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťaťu najskôr prečítajte všetky úlohy na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
– Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a do-kresľuje alebo kategorizuje.
– Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
– Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
– Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.
– Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa.

Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovný zošit je zostavený tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú zvedavosť.

Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie poznania:
– rozvíja pozorovanie, triedenie a priraďovanie
– cieľom je vyjadriť skúsenosť dieťaťa a predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách
– vzbudzuje záujem k bádaniu, pokusom a jednoduchým porovnaniam

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 32 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788082210173

Začínam rozprávať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 4/4

Začínam rozprávať, pracovný zošit pre 5 – 6 ročné deti 4/4

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.

Edukačný pracovný zošit odporuje a rozvíja hovorovú reč a jej podoblasti, artikuláciu a výslovnosť, gramatickú správnosť a spisovnosť a komunikačné konvencie. Edukačný pracovný zošit je určený 5-6 ročným deťom. Aktivity, ktoré sa v ňom nachádzajú prispievajú k podpore sebavedomia dieťaťa na ceste k samostatnosti. Rozvíjajú jeho záujem o písanie, čítanie a prácu s knihou v základnej škole.

Umožňuje dieťaťu aplikovať a rozvíjať ďalšiu praktickú a príťažlivú formu PÍSANÚ REČ a jej podoblasti:
– rozvoj slovnej zásoby
– porozumenie textu
– oboznamovanie sa s tlačou a knihou
– fonematické uvedomovanie

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:

– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Prostredníctvom hry sa dieťa oboznamuje s písmenom, hláskou, slovom a vetou.
– Vďaka edukačnému pracovnému zošitu môžeme odstraňovať prípadné poruchy vo vývoji reči a rozvíjať komunikačné schopnosti.
– Dospelý sa sám rozhodne, na koľkom častí si edukačný list rozloží.
– Edukačný pracovný zošit, môžeme robiť aj na 2 až 3 x. Záleží od vyspelosti dieťaťa!
– Dospelý postupuje pomaly. Text číta zrozumiteľne, opakuje slová, slabikuje, aby dieťa pochopilo úlohu a vedelo správne reagovať.
– Dospelý dieťa chváli, povzbudzuje, dostatočne motivuje a vysvetľuje.
– Zároveň kladie veľa otázok – Prečo? aby dieťa rozmýšľalo a nebálo sa vyjadrovať pred kolektívom.
– Dospelý podporuje prvotné pokusy v jedno

Je výbornou pomôckou pre deti s logopedickými problémami. No zabaví aj ostatné deti, poučí a nabrúsi im jazýček správnou výslovnosťou.
Pracovný zošit hravou formou rozvíja schopnosť dieťaťa samostatne sa vyjadrovať , obohacuje slovnú zásobu, myslenie a fantáziu.

Zošit určený 5 – 6 ročným deťom rozvíja správnu výslovnosť:
– rozvíja slovnú zásobu a záujem o písanie a čítanie
– podporuje sebavedomie dieťaťa k samostatnosti
Dieťa precvičuje:
– artikuláciu a výslovnosť
– porozumenie textu
– fonematické uvedomovanie

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 32 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788082210180

Pracovné zošity pre 3 ročné deti

Zvedavček, pracovný zošit pre 3 – 4 ročné deti

Zvedavček, pracovný zošit pre 3 - 4 ročné detiPracovný zošit rozvíja všeobecné zručnosti dieťaťa. Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať pohyb dlane, prstov a zápästia, úchop ceruzky, slovnú zásobu, logické myslenie, predstavivosť, priestorovú a zrakovú orientáciu.

Pracovný zošit je navrhnutý ako maľovanka so zábavno-kognitívnymi úlohami.

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 32 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN 9788089260973

Chcete viac informácii o pracovných zošitoch? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.